© Copyright   

© Tekst: Kunst aan de rand van Nederland
© Afbeeldingen: de kunstenaars

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunst aan de rand van Nederland.